9. Stylová diferenciace syntaktických prostředků.

Syntaktické prostředky

 • pozornost na výpověď, neboť teprve v „parole“ lze používat styl.
 • zkoumáme syntaktické postavení slov ve větě → za určitých podmínek ho můžeme variovat, ale někdy variovat nejde, protože výpověď je situačně zakotvená a předpokládá kontext – př. Dnes večer pojedu domů = jádro výpovědi x Domů pojedu dnes večer = jádro výpovědi → předpoklad rozdílného kontextu;
 • slovosled

Osu knižnost – neutrálnost – hovorovost nelze používat.

 

Jeden a týž obsah může být vyjádřen různým způsobem a ty způsoby nejsou plně synonymní, neboť předpokládají jiné zapojení do kontextu, nejsou tedy zaměnitelné:

– pokud vyjdeme z daných faktů x vycházejíce z daných faktů

– všichni, kteří přijdou x všichni příchozí

 

Frazeologické prostředky – frazém buď má, nebo nemá příznak – př. jít do kytek, do kopru, k šípku, do háje x jít do prdele, do hajzlu (nespisovné); frazém je lexikální, je motivován syntakticky = 1 syntagma (př. černý pasažér = buď čisté syntaktické spojení, nebo je to frazém – lexikální hledisko).

SYNTAKTICKÁ STAVBA TEXTŮ JEDNOTLIVÝCH FUNKČNĚSTYLOVÝCH OBLASTÍ

prostěsdělovací styl

 • důležitá je i nonverbální komunikace
 • výpovědi krátké x někdy až nekonečné (v mluvené podobě)

odborný styl

 • syntaktická stavba propracovaná
 • typická kondenzace vyjádření
 • formalizované výpovědní modely
 • jmenný charakter textů

administrativní styl

 • syntaktická stavba propracovaná
 • neosobní konstrukce
 • typická je formalizace syntaktické stavby

publicistický styl

 • přehledná větná stavba (zvláště u textů zpravodajských)
 • širší repertoár vět a souvětí (zvláště u textů analytických a beletristických)
 • mluvená publicistika používá spíše kratší výpovědi

rétorický styl

 • členění na výpovědní úseky musí být nejen logické, ale musí také korelovat s artikulačními schopnostmi řečníka
 • hranice výpovědí musí být zřetelně vymezené

umělecký styl

 • využívá celého repertoáru syntaktických prostředků
 • v poezii se syntaktická stavba také vyrovnává s metrem a rýmem, což ovlivňuje slovosled a mnohdy celou strukturu sdělení