1. Stylistika – styl. Základní terminologie oboru.

Stylistika je jazykovědná disciplína, která se zabývá stylem (nauka o stylu), studuje a zobecňuje zákonitosti stylizace jazykových projevů.

Stylistika klade důraz na:

 • formu textu
 • jazykovou stavbu textu

Základní úkoly stylistiky:

 • poznat výrazové prostředky v textu
 • určit funkci výrazových prostředků v textu = předpokládá zvládnutí hláskosloví, tvarosloví, slovní zásoby a tvoření slov, syntaxe.

Prvky, pomocí nichž se text stylově aktivizuje, označujeme jako stylémy -> soustava stylémů = paradigmatika stylistiky = soubor výrazových prostředků všech jazykových rovin -> výrazová stylistika

Styl

Výběr jazykových prostředků a jejich využití a uspořádání v jazykových projevech.

Předpokladem: možnost výběru z nějakých prvků, které jsou synonymní nebo mají podobnou funkci → vybíráme nejvhodnější pro danou komunikační situaci, můžeme ho chápat ze dvou pohledů:

1) z hlediska hotového textu = vlastnost hotového textu = jakým stylem je text napsán

2) styl jako stylotvorný proces = jakým stylem je projev (psaný, mluvený) realizován = reálně probíhající text

Styl = proces nebo vlastnost slohového útvaru, preferoval funkci („vynález“ PLK) – vše se děje s ohledem na komunikační situaci a se zřetelem k nějakému tématu

funkčně podmíněná jazyková varianta zvolená k řešení komunikačního úkolu (má nějaký cíl) v určité komunikační situaci

 

V komunikátu se projevuje jako princip:

integrační (sjednocující: styl tvoří jednotu vyhovující komunikačnímu záměru autora),

diferenciační (rozlišující: stylem se liší produktoři a jejich komunikáty) a

klasifikační (zařazovací: stylem se k sobě určité texty i jejich autoři přiřazují).

Styl je vlastností languovou i parolovou (jazyka i řeči).

 

Stylizace

→ Proces, kterým se text nebo jazykový projev upravuje tak, aby vyhovoval určitému stylu nebo estetickému ideálu.

Obecně: Osobitý způsob zjednodušeného zobrazení osoby nebo předmětu, v němž se naopak zdůrazňují jeho charakteristické rysy.

V lingvistice: záměrná úprava nebo adaptace textu pro naplnění představy o tom, jak by měl daný text vypadat – přetváření textu do určité podoby a vědomý zákrok během produkce textu s cílem přisoudit mu vlastnosti typické pro daný styl. Stylizace může být použita k vytvoření určitého efektu nebo k dosažení určitého cíle v rámci komunikace. Např. v literatuře/publicistice: obecná čeština se využívá ve shodě a autorským záměrem jako způsob stylizace spontánního projevu bez lokálního a sociálního omezení.

 

Funkce stylu

Hlavní kritérium pro výběr stylu.

-Vztahuje na (definuje) účel nebo cíl, který daný styl plní v rámci komunikace nebo vyjadřování.

= záměr, který sleduje autor

→ účel, kterému projev slouží

→ cíl, který se projevem sleduje

− funkční styl je funkcí jazykového projevu a je určen konkrétním cílem každého jazykového projevu

-Každý styl má specifické charakteristiky, je používán v určitých kontextech na základě jeho funkce.

-Záměr, který sleduje autor, popř. účel, kterému projev slouží, cíl, který se projevem sleduje, event. Zahrnuje i prostředek.

↔ Funkce jazyka: prostěsdělná, výrazová, formulační

 

Funkční styly:

-simplexní – vydělené na základě jedné fce

-komplexní – založené na dvou či více fcích

 

Základní úkoly stylistiky:

-poznat výrazové prostředky v textu

-určit funkci výrazových prostředků v textu

integrační (sjednocující: styl tvoří jednotu vyhovující komunikačnímu záměru autora),

diferenciační (rozlišující: stylem se liší produktoři a jejich komunikáty),

klasifikační (zařazovací: stylem se k sobě určité texty i jejich autoři přiřazují).

Styl→funkce→slohové útvary

-Prostěsdělovací styl: základní funkcí je dorozumět se.

-Odborný styl: Plní funkci odborně sdělnou.

-Administrativní styl: Též úřední, jednací, funkce hospodářsko–správní a řídící.

-Publicistický styl: Styl hromadných sdělovacích prostředků; informovat.

 

Text

 1. a) text (z lat. tkát) = něco, co je tkané, sestává z výpovědí a je dále členěn, může být psaný i mluvený, je synonymní s termínem jazykový projev.
 2. b) jazykový projev = výsledek činnosti (hotový text) nebo proces, který se právě teď děje. Synonymní výraz = verbální komunikát; širší termín = komunikát (ten je i výtvarný, hudební, např. i dopravní značka) nebo diskurz → v různých oblastech se užívá různě; v jazyce označuje text nebo soubor textů k určitému tématu nebo s určitým zaměřením; starší pojem = promluva → dnes tak vnímáme pouze část textu.

Text=Spojitý jazykový útvar, který se uplatňuje v komunikaci jako komplexní jednotka sdělování.

 

Funkce textu (projevu) – text má nějaký cíl; celkový ráz – veřejný/soukromý; situace a prostředí; adresát textu; užitá forma – mluvený x psaný; míra připravenosti – připravené x nepřipravené x polopřipravené (dle osnovy); téma – předpokl. určitou množinu jazykových prostředků; užitý kód komunikace v rámci národního jazyka.

 

Jazyk = systém znaků, slouží k výměně a vyrovnání obsahů lidského vědomí, k dorozumívání a myšlení.

 

Řeč = schopnost (kompetenci) člověka využívat jazyk, ztvárňovat komunikáty dle potřeby v komunikační situaci. řeč mluvená x psaná

(mluva = souhrn výrazových prostředků užívaných v určitém sociálním prostředí, např. mluva profesní, myslivecká, městská apod.)

 

Komunikační situace

je dána objektivními a subjektivními faktory, které formují podobu komunikátu. Probíhá na ose: původce komunikátu (mluvčí, pisatel) x adresát komunikátu (příjemce).

Souhra objektivních + subjektivních faktorů tvoří komunikační model = řetězec komunikačních událostí vzájemně propojených.

 

Komunikační záměr = cesta, kterou se sleduje dosažení komunikačního cíle.

Komunikační cíl = snaha o změnu menšího či většího úseku světa

Komunikační strategie = postup, který vede ke komunikačnímu cíli

Komunikační efekt = změna ve skutečnosti

_ _ _ _ _ _

 

Útvar = jazyková struktura s jednou funkcí nebo s několika funkcemi, vztahy mezi jazykovými útvary vytvářejí makrosituaci specifickou pro určitý národní jazyk, tzv. jazykovou situaci; tvoří ucelený jazykový systém (= strukturní)

 

Spisovný jazyk

= nejdůležitější útvar NJ. Má fci národně reprezentativní a jako jediný se řídí kodifikací. Vyznačuje se bohatou variabilitou výrazových prostředků (např. oblastní variety – územně podmíněné obměny ve struktuře spisovného jazyka – výběr z dublet, např.: výslovnost sch x zh, brčko x slánka). Obsahuje jazykové prostředky: Hovorové, neutrální, knižní

 

Norma (= soubor pravidel, jimiž se řídí užívání jazyka) spisovného jazyka se vyvíjí (dynamika).

„Uzákoněním“ normy (v určité době) vzniká kodifikace (= společensky závazné, institucionalizované stanovení prvků spisovné jazykové normy v soudobých slovnících, mluvnicích a jazykových příručkách).

Centrem je ÚJČ AV ČR v Praze.

Úzus (zvyklost, rozšířený jev)

 

Komunikát

 • Je výsledkem řeči.
 • Základní složka celé komunikační události.
 • Jednotka sdělování.
 • Může být i výtvarný, hudební, např. i dopravní značka.
 • Jazykový projev, který vzniká v určité komunikační situaci.
 • Skládá se z více výpovědí, mezi nimiž je vzájemný vztah.
 • Sjednocujícím základem komunikátu je téma = předmět sdělování (např. dovolená u moře), obsahem komunikátu je souhrn podaných informací.

 

Obsah komunikátu:

-nocionální složka (informace o objektivním stavu skutečnosti)

-pragmatická složka (informuje o vztazích mezi účastníky komunikace)