3. Klasifikace jazykových stylů. Pojem funkční styl.

Stylová diferenciace češtiny

Styly lze diferencovat na různé úrovni obecnosti:

 

Styly subjektivní:
 • singulární styl (styl jediného projevu) – nejnižší úroveň
 • autorský (individuální) styl – styl jednoho autora
 • styl umělecké či vědecké školy nebo směru
 • dobový či generační styl – vznikající v jisté epoše vývoje

 

Styly objektivní:

(bez přímé závislosti na jednotlivých autorech, mají obecný ráz)

 • funkční styly
 • (na vyšším stupni zobecnění) styly věcné, estetizující, styly oficiálních veřejných projevů, styly projevů soukromýchintimních
Z hlediska vertikálního členění (od antiky – estetický/literární pohled na styl):
 1. a) vyšší styl – slavnostní; básně; typické užívání knižních, místy až archaických jazykových prostředků; obřadní projevy, slavnostní a mimořádné příležitosti (slib, přísaha, nástup prezidenta do funkce), oddávání na svatbách, oslavy jubileí, děkovné projevy, udílení odměn, titulů apod.
 2. b) (pro)střední styl – próza, řečnictví; žádné stylově nápadné prostředky, jen prostředky neutrální.
 3. c) nižší styl – úřední dopis; prostředky hovorové.

 

Styl každého projevu je v procesu vzniku ovlivňován mnoha faktory. Výsledný výběr a uspořádání výrazových prostředků vyhovuje určité funkci. Podle funkce projevu dělíme OBJEKTIVNÍ STYLY na FUNKČNÍ STYLY.

 

Počátky teorie funkčních stylů: Pražská škola (Pražský lingvistický kroužek), B.Havránek a V.Mathesius → hlavní kritérium třídění stylů: funkce projevu → nadřazena ostatním slohotvorným faktorům.

Současná česká lingvistika vychází při charakteristice funkčněstylové diferenciace spisovného jazyka z Jedličkova pojetí tří rovin stylových jevů:

 • stylová sféra (oblast) = stylová oblast se stejnými nebo podobnými rysy
 • stylová vrstva = soubor specifických jazykových prostředků pro danou stylovou sféru
 • stylový typ = soubor stylových norem uplatňujících se ve stylových sférách

 

Primární funkční styly a funkce jejich textů:

 • styl prostěsdělovací → funkce textů (prostě)sdělná
 • styl odborný:

-vědecky odborný,

-prakticky odborný (návod),

-popularizační

→ fce komplexně pojatá odborně sdělná

 • styl administrativní → regulativní, operativní
 • styl publicistický → sdělná, persvazivní, působící ovlivňovací, esteticky sdělná – beletristické žánry
 • styl řečnický → sdělná, persvazivní, působící ovlivňovací, esteticky sdělná – některé žánry
 • styl umělecký → esteticky sdělná

 

Sekundární funkční styly:

vznikají vyčleněním ze stylů primárních, příp. jejich průnikem

1) reklamní – z publicistického, manipulativní fce

2) esejistický – z publicistického, uměleckého a odborného

3) učební – z odborného stylu, protože učebnice není odborný text, má regulativní a direktivní funkci

4) konverzační – má kontaktovou fci = fatickou (nejde o obsah)

5) epistolární – styl dopisů významných osobností s estetickou funkcí

 

Nově se konstituují stylové oblasti komunikace manažerské, komunikace v oblasti informačních technologií. Specifický charakter má komunikace církevní, neboť zasahuje většinu primárních stylů (srov. texty odborné, řečnické, publicistické, umělecké, administrativní i prostěsdělovací v rámci církevní komunikace).