4. Výstavba jazykových projevů a styl: stylové jevy tematické výstavby a textového členění (slohové postupy – horizontální a vertikální členění textu).

Výstavba jazykových projevů a styl se týkají struktury a organizace textu.

Stylové jevy tematické výstavby a textového členění se vztahují na způsob, jakým je text strukturován a organizován.

Slohové postupy jsou způsoby, jakými je text strukturován a organizován.

 

Členění textu:

 • Horizontální členění textu
 • Vertikální členění textu

 

Horizontální členění textu → text strukturuje, rozčleňuje na jednotlivé části: začátek, střední a závěrečnou část, v psaném textu na kapitoly a odstavce.

Horizontální členění

= členění lineární

 • odstavce, kapitoly, díly
 • předmluva, úvod, stať, shrnutí, závěr, doslov
 • titulek, podtitulek, mezititulek

 

Odstavce

 • pomáhají čtenáři postupně vstřebávat text
 • nejdůležitější = počáteční a závěrečný odstavec
 • přechody mezi odstavci:

měkké – plynule navazují

ostré – nenavazují

 

Vertikální členění textu se v stylistice vztahuje na uspořádání informací v textu podle míry jejich důležitosti. Vertikální členění textu vytváří hierarchii jednotlivých informací a vazby mezi nimi v celém textu (např. velikost a typ písma, odrážky, číslování, poznámky pod čarou atd.).

Vertikální členění

= členění hloubkové, vzniká vícevrstevný text

-pomáhá čtenáři přijmout text

-nejdůležitější v učebnicích a studijních materiálech

-užívají se prostředky: zvýrazňující x upozaďující

 

Psaný projev: grafické prostředky:

 • typ písma
 • styl písma
 • verzálky (velká písmena) x minusky (malá písmena)
 • velikost písma
 • číslice (kapitola 1, desetinné třídění – podkapitola 1.1 a 1.2 …)
 • velká písmena A, B, C …, k nim jsou podřazeny části označené číslicemi arabskými a římskými, jim jsou podřazeny části označené písmeny malými (a, b, c…)
 • barevné rozlišení
 • podtrhávání slov

 

Mluvený projev: jiné prostředky:

 • parajazykové (intonace, síla hlasu, tempo, rytmus, pauzy, frázování…)
 • mimojazykové (mimika, gestikulace, postoj, vzdálenost od partnera, vzájemný dotyk…)

 

Slohové postupy jsou způsoby, jakými je text strukturován a organizován.

Základní slohové postupy zahrnují popisný, výkladový a úvahový, vyprávěcí, informační.

→ → → tohle nevím, jestli patří přímo sem, ale asi se na to bude ptát ← ← ←

SLOHOVÉ POSTUPY

Při tvorbě textu: podstatná volba slohového postupu = základní linie výstavby textu v rovině tematické a jazykové.

 

SLOHOVÉ ÚTVARY

Konkrétní realizace abstraktních textových modelů, formálně i obsahově uzavřené kontextové celky, které se zformovaly v jednotlivých oblastech komunikace.

Z hlediska slohových postupů založeny na jediném postupu, v jazykové praxi však do nich vstupují další.

Informační slohový postup

 • nejjednodušší kompozice
 • konstatování fakt (faktografičnost), věcnost, objektivita
 • nekoheznost (nesouvislost)
 • větná stavba málo rozvinutá
 • i výčet fakt řazených libovolně za sebou

 

Uplatňuje se:

 • v administrativních a prakticky odborných textech
 • v krátkých žánrech publicistických
 • v soukromé komunikaci

 

Slohové útvary:

 • zpráva, oznámení, dopis, zápis schůze, inzerát, reklama

Modifikace:

 • sdělení soukromé povahy (telegram, dnes již SMS)
 • veřejná komunikace (plakát)
 • zpravodajství

Modifikace informačního slohového postupu:

 • forma nekontextová:

-v běžné komunikaci: SMS

-ve veřejné komunikaci: plakát zvoucí na koncert

 •  přechodný typ mezi kontextovou a nekontextovou formou:

-pozvánka (text je spojitý – má kontextovou souvislost, grafické ztvárnění umožňuje i vnímání nespojité)

Forma kontextová:

 • v publicistice: např. zpráva, inzerát, reklama apod.
 • v administrativě: např. oznámení, pozvánka, hlášení apod.
 • v krásné literatuře (jako stručné uvedení do fiktivního času a místa děje, např. V. Páral ve Válce s mnohozvířetem užívá „novinových zpráv“, aby označil posun děje.)

Vyprávěcí slohový postup

 • vyjádření procesu, děje (skutečný/fiktivní)
 • subjektivizovaný
 • text souvislý, koherentní (soudržný)
 • pestrost, zajímavost vyjádření

Uplatňuje se:

 • v běžné komunikaci
 • v publicistice (črta, sloupek, reportáž, fejeton)
 • v epických žánrech krásné literatury (společně s dalšími postupy)
 • v populárně naučné literatuře

Modifikace:

 • vyprávění prosté (běžné) – subjektivita, nepropracovaná kompoziční stavba
 • vyprávění v publicistice
 • vyprávění umělecké – velmi propracovaná kompozice, monologická i dialogická forma
 • vyprávění v populárně naučných textech

 

Ve většině epických žánrů v krásné literatuře se uplatňují i postupy popisné a úvahové, kombinuje se několik vyprávěcích linií.

 

Popisný slohový postup

 • přibližuje se informačnímu postupu (nekohezností); liší se rozsahem podávaných informací a možností jejich subjektivní volby
 • fakta často podávána formou výčtu
 • pořadí informací v textu může být libovolné, i když se předpokládá určitý řád
 • nadčasový (užitá forma slovesná – 3. os. sg. prézenta aktiva)
 • věcný (časté užívání substantiv a adjektiv)
 • statický x dynamický

 

Uplatňuje se:

 • ve všech typech textů

Modifikace:

 • popis prostý (v denní komunikaci, volná kompoziční stavba, diferenční, prokládán postupem vyprávěcím)
 • v krásné literatuře (propracovaná kompozice a výběr informací)
 • charakteristika – výstižný popis základních distinktivních (= rozlišovacích) rysů objektu; v odborných textech, v administrativních textech (pracovní hodnocení), v krásné literatuře: charakteristika vnější, vnitřní, nepřímá
 • líčení – popis umělecký, záznam subjektivního dojmu, větší počet nepřímých pojmenování, přirovnání, metaforické přívlastky
 • popis ve věcných textech – potlačena subjektivita, směřuje k objektivnosti, přesnosti a úplnosti; popis úplný – vzácný, např. součást právnických dokumentů, vědecký – termíny, formalizace, ustálenost v pořadí informací a ve způsobu jejich vyjádření, prakticky odborný – ustálená forma, v odborných mluvených projevech se blíží popisu prostému, v popularizačních pracích subjektivnější, postihuje i zajímavé rysy objektu, nejen podstatné
 • popis pracovního postupu, pracovní návod – popis děje, záznam pravidelně se opakující nebo opakovatelné činnosti, vedle popisu děje často obsahuje i popis statický ve formě výčtu pomůcek, pracovních potřeb apod.
 • popis statický – dějovost je minimalizována, je podáván formou výčtu znaků,
 • v administrativě, odborných textech) a dynamický (popis statického objektu se dynamizuje, podává se ve formě procesu (např. místo popisu bytu se popisuje, jak fiktivní osoba bytem prochází

 

Výkladový a úvahový slohový postup

(Úvahový postup je někdy chápán jako varianta výkladového postupu.)

 • zachytit vnitřní souvislosti (příčinné)
 • složitější větná stavba
 • koheznost textu (vyjadřuje souvislosti – spojovací výrazy, odkazovací výrazy apod.)
 • myšlenková a formulační náročnost
 • objektivita (výklad) x subjektivita (úvaha)

 

Slohové útvary:

 • odborné: disertace, studie, článek, úvaha, esej, posudek, recenze, kritika
 • publicistické: úvodník, komentář, glosa, novinářský posudek, recenze, kritika
 • rétorické: odborné řečnictví

 

Slohový postup výkladový

Uplatňuje se:

 • ve všech textech odborných
 • v textech publicistických (analytických)
 • v textech administrativních
 • v krásné literatuře jako prostředek aktualizace vyjádření (např. v profesním románu)

Modifikace:

 • výklad vědecký, odborný, popularizující
 • induktivní, deduktivní postup výkladu

 

Slohový postup úvahový

Uplatňuje se:

 • v textech vědeckých a odborných
 • v publicistice (analytické žánry)
 • v krásné literatuře (většinou prostřednictvím postav, např. v reflexivní lyrice)
 • v běžné komunikaci jen jednotlivé úvahové prvky, celý úvahový slohový postup jen vzácně

Modifikace:

 • úvahový projev odborný
 • úvaha v projevech uměleckých