5. Stylová diferenciace jazykových prostředků – základní jevy s ní spojené.

VÝRAZOVÁ STYLISTIKA

Zabývá se slohovou charakteristikou/platností výrazových prostředků.

Výrazové prostředky mohou být stylově:

  • příznakové
  • nepříznakové

Příznak = symptom, distributivní, charakteristický rys s určitým významem, charakteristická vlastnost (funkce) něčeho.

 Slohová bezpříznakovost → jevy, které zaujímají středové postavení v jazykovém systému (vyskytují se v nejrůznějších jazykových projevech).

 

Slohová příznakovost zahrnuje jevy vybočující z předpokládaného středového postavení (vyskytují se v omezených obrazcích komunikace a v omezených komunikačních situacích). Slohová příznakovost je proměnná v čase, dynamická, dochází k posunům na ose hovorovost – neutrálnost – knižnost.

✔ pohyb na této ose může být obousměrný

✔ některé neutrální jazykové prostředky (JP) mnohou časem směřovat ke knižnosti

✔ některé hovorové JP mohou časem směřovat k neutrálnosti

✔ archaické JP mohou být znovu frekventovaně užívány (jde spíše o ojedinělé případy)

 

Automatizace a aktualizace výrazových prostředků v textu = proces:

aktualizované užití výrazových prostředků se automatizuje,

automatizovaný prostředek může být nově aktualizován (každá inovace v daném kontextu je aktualizací).

 

Výrazové prostředky jsou hodnoceny jako:

  • automatizované (výrazový prostředek je užit ve shodě se zvyklostí textů vznikajících za stejných komunikačních okolností, objektivních slohotvorných podmínek – ve shodě se stylovou normou)
  • aktualizované (výrazový prostředek je užit neobvykle – v neshodě se zvyklostmi, normou textu; takový prostředek aktualizuje vyjádření, je tedy vlastně aktualizující)

 

Slohová charakteristika jazykových prostředků  (patří to sem???)

Druhy výrazových prostředků:

◆ hláskové (resp. grafické)

◆ výslovnostní

◆ morfologické

◆ slovotvorné

◆ lexikální

◆ syntaktické

 

Stylové vrstvy – knižní, neutrální, hovorová, stylové oblasti

Český jazyk je soubor výrazových prostředků, který je vnitřně diferencovaný, a to z hlediska teritoriálního, funkčního a sociálního. Zahrnuje komplexní útvary: spisovný jazyk, teritoriální dialekty, interdialekty a poloútvary: profesní mluva, slang, argot.

Knižní vrstva: obsahuje prvky vhodné ve vyšším stylu a při zvláštních příležitostech. V běžné komunikaci se většinou nepoužívá. Používá se ve formálních kontextech. Formální a archaické výrazy, struktura vět pečlivě vybírána pro estetický dojem. Oblast projevů, literatury…

Neutrální vrstva: obsahuje slovní zásobu, gramatické a pravopisné tvary, které se hodí při většině příležitostí. Běžné, neformální situace → srozumitelné vyjádření bez nadbytečné formality, běžné komunikační formy, oblast: Běžná komunikace, informační texty

Hovorová vrstva: obsahuje prvky, které se hodí především v neformální, běžné ústní komunikaci mezi uživateli spisovného jazyka. V písemných projevech a ve vyšším stylu mohou tyto prvky působit vulgárně. Využívá se slang, hovorové výrazy. Struktura vět uvolněná a může obsahovat zkratky. Věty krátké, jednoduché. Hovorová, neoficiální slovní zásoba. Oblasti: Hovor, rozhovory, přátelská komunikace.

Stylové oblasti = skupiny projevů vyznačujících se stejnými nebo podobnými charakteristickými rysy podle uplatnění jednotlivých slohotvorných činitelů“ (existuje tedy oblast projevů psaných a mluvených, oblast projevů veřejných a soukromých atd.)

Členění jazyka:

  • Vertikální: sociální a funkční
  • Horizontální: regionální, územní (stratifikace)

Poloútvary: nemají úplnou jazykovou strukturu.

→ nestrukturní útvary

→ slang, profesní mluva, argot

(sociolekty)

 

Spisovný jazyk:

Knižní vrstva, Neutrální vrstva, Hovorová vrstva

Nespis.:

Obecná čeština, Nadregionální, Regionální (han., msl., laš.)

Nářeční skupiny, podskupiny, Místní nářečí