8. Stylová diferenciace lexikálních a slovotvorných prostředků.

Lexikální prostředky – mají jiný kořen – př. kluk x chlapec; holka x dívka

Zahrnuje ty prostředky, které se liší formální podobou lexému (resp. kořenného morfému) při zachování téhož významu = synonymní prostředky; důležitá je však nezaměnitelnost v daném kontextu.

 • Slohově neutrální (nepříznakový) = lexém spisovný, frekventovaný, stylově a dobově nezabarvený a neexpresivní.
 • Ostatní lexémy: příznakové, dle příslušnosti k jednotlivým útvarům či poloútvarům NJ, expresivity, spojení s některou stylovou oblastí apod. Jejich využití je limitováno.

Příznakovost lexému:

✔ dobový (archaismus: úbytě, krčma; historismus: cech, palcát; neologismus: ombudsman, minidélka)

cizost lexému

expresivní (kladný: familiární, hypokoristika, eufemismy, dětská slova; záporný: lexémy pejorativní, zhrubělé, vulgární)

✔regionálně neomezené   nespisovné   výrazy (označovány jako nespisovné, obecněčeské či regionální: štrikovat, ulejvák, zfušovat)

✔ lexémy regionálně nebo sociálně příznakové (regionalismysundat (č.) x sdělat (mor.); dialektismygule (ovocné knedlíky); slangismytříďas; profesionalismytřídní; argotismychechtáky, prachy, lováče)

✔ slohový příznak lexému – v češtině se obvykle vymezují na základě příslušnosti

ke stylové vrstvě některého z funkčních stylů (publicismy, termíny, poetismy (lze sem řadit i hovorové výrazy (kolokvialismy): šampus, podškrábnout; knižní výrazy: změť, ochořet)

Slovotvorné prostředky:

 • Formy lišící se způsobem tvoření, předponami, příponami při zachovaní téhož významu.
 • Hlediště / hledisko = významové rozlišení
 • Deminutiva: stromek, stromeček, malinký, maličký;
 • vyjadřování kladné expresivity – babička, Danuška;
 • přechylování;
 • předpony domácí od-, vy-, na-, před-: odškolit, vyargumetovat, navést, předjednat;
 • přípona -ost značně produktivní: působivost, poruchovost, porodnost, úrazovost,
 • nové složeniny – hybridní – biopotraviny, supersleva, ekoprostředí
 • komponenty mini-, maxi-: minisukně, maxipes
 • tvoření univerbizovaných názvů (pův. slangových, příp. profesních: finančák, mikrovlnka, sekáč (nespis.), primárky
 • projevem ekonomie jazyka: zkratky a zkratková slova: SMS – esemes (ka), MMS – ememeska

Slovotvorné+lexikální+frazeologické = mohou tvořit jednu skupinu = lexikální.