Starší česká literatura – okruhy ke zkoušce a odkazy na různé zdroje

Okruhy ke zkoušce:

 1. Staroslověnské písemnictví Velké Moravy a raných přemyslovských Čech
 2. Latinská legendistická tvorba raných přemyslovských Čech; svatoludmilské, svatováclavské a svatovojtěšské legendy
 3. Kroniky a kronikářství raného a vrcholného středověku u nás
 4. Proces laicizace a demokratizace literatury u nás ve 13. a 14. století, proměny žánrové a tematické, vznik česky psané literatury
 5. Literatura doby lucemburské (v jakém jazyce, žánru – a pro koho je psána?)
 6. Literatura české reformace a protireformace (od Husových předchůdců po vládu Jiřího z Poděbrad)
 7. Počátky humanistického myšlení u nás? Tkadleček; Oráč z Čech
 8. Renesance, humanismus a reformace v české literatuře do roku 1620
 9. Baroko exulantské (tvorba českých nekatolických autorů)
 10. Baroko domácí (= katolické)
 11. Vznik (včetně domácích podmínek a evropského kontextu) národního obrození a jeho průběh v prvních dvou fázích
 12. Vývoj české literatury do roku 1848 a dále (s důrazem na doznívání některých rysů z předchozích období, zejména baroka)

 

Starší česká literatura – různé odkazy

Prezentace – z přednášek na Google Disku
K. KrejčíČeská literatura a kulturní proudy evropské online (NDK)
Česká literatura od počátků k dnešku (PDF)
Česká literatura 19. století a evropský kontext online (NDK)
Haman: Česká literatura 19. století (skripta ke stažení na Ulož.to)
Od baroka k romantismu online (NDK)
Stati o české středověké literatuře online (NDK)
Výbor z české literatury od počátků po dobu Husovu (PDF)
Dějiny české literatury (PDF)
Stručné dějiny literatury české (PDF)

Kniha textů 1 – Česká literatura od počátků k dnešku online (NDK)

 

Základní sekundární literatura

 • Krejčí, K. Česká literatura a kulturní proudy evropské. Praha: ČSS, 1975.
 • Lehár, J., Stich, A., Janáčková, J., Holý, J. Česká literatura od počátků k dnešku. Praha: Nakladatelství LN, 2000.
 • Haman, A. Česká literatura 19. století a evropský kontext. Plzeň: ZU, 1998.
 • Hanzal, J. Od baroka k romantismu. Praha: Academia, 1997.
 • Janáčková, J. Přehled dějin české literatury 19. století I, II. Praha: KU, 1990.
 • Škarka, A. Půl tisíciletí českého písemnictví. Praha: Odeon, 1986.
 • Pražák, E. Stati o české středověké literatuře. Praha: Euroslavica, 1996.
 • Petrů, E. Vzdálené hlasy. Studie o starší české literatuře. Olomouc: Votobia, 1996.

Doporučená sekundární literatura

 • Šalda, F. X. Duše a dílo. Praha: Melantrich, 1947.
 • Brabec, J. Poezie na předělu doby. Praha: ČSAV, 1964.
 • Hrbata, Z. Romantismus a Čechy. Praha: Ursus, 1999.

 

Literární texty k seminárním referátům

1. Období velkomoravské: Proglas a Chersonská legenda

2. Raná latinská legendistika přemyslovských Čech: Fuit in provincia Bohemorum a Nascitur purpureus flos

3. Latinské kronikářství českého středověku: První pokračovatelé Kosmovi, Cronica domus Sarensis

4. Václav Černý: Staročeská milostná lyrika; Radovan Krátký: Lotrovský žaltář

5. Proměny v myšlení středověkého člověka? Tkadleček; Oráč z Čech

6. Polemické a satirické disputy doby husitské: Hádání Prahy s Kutnou Horou; Václav, Havel a Tábor

7. Starší sekundární literatura k témata: Z. Winter: Zlatá doba měst českých; Z. Kalista: Česká barokní pouť

8. Erotická (?) literatura doby humanistické a renesanční: Boccacciovské rozprávky Hynka z Poděbrad, Kupidova střela Šimona Lomnického z Budče

9. Dvě podoby renesanční historiografie: Hájkova Kronika česká; Veleslavínův Kalendář historický

10. Příchozí z daleka; blízký neznámý: Alžběta Johanna Westonia (Proměny osudu); Maharal (Stezka Tóry)

11. Barokní historiografie a řečnictví exulantské: Pavel Skála ze Zhoře (Historie česká), Pavel Ješín z Bezdězí (Posmrtná paměť českým hrdinům)

12. Barokní česky psaná poezie domácí (Bridel: Co Bůh? Člověk?) i cizí (Š. Pilárik: Sors pilarikiana)

13. Doznívání baroka v písmácké tradici 19. století: Paměti sedláka Josefa Dlaska; Alois Beer: Památnosti mého podomování