Latinské názvosloví

Latinské názvosloví podle jednotlivých škatulek 🙂 Slovní druhy, pády, jmenné gramatické kategorie a další terminologie.

Slovní druhy

1) podstatné jméno  substantivum
2) přídavné jméno  adjektivum
3) zájmeno  pronomen
4) číslovka  numerale
5) sloveso  verbum
6) příslovce  adverbium
7) předložka  prepozice
8) spojka  konjunkce
9) částice  partikule
10) citoslovce  interjekce

 

plnovýznamové slovní druhy  autosémantické slovní druhy (1-6)
neplnovýznamové slovní druhy  synsémantické slovní druhy (7-10)

 

Jmenné gramatické kategorie

jmenný rod  genus
číslo  numerus
pád  casus [kázus]
mužský rod  maskulinum
mužský rod životný  maskulinum animatum
mužský rod neživotný  maskulinum inanimatum
ženský rod  femininum
střední rod  neutrum
jednotné číslo  singulár
množné číslo  plurál
dvojné číslo  duál

 

Názvy pádů

1. pád (kdo, co?)  nominativ
2. pád (bez koho, čeho?)  genitiv
3. pád (komu, čemu?)  dativ
4. pád (koho, co?)  akuzativ
5. pád  vokativ
6. pád (o kom, o čem?)  lokál
7. pád (s kým, s čím?)  instrumentál

 

ohebné slovní druhy  flexivní/flektivní slovní druhy
ohýbání  flexe
hláskové střídání  (hlásková) alternace
skloňování  deklinace
vzor skloňování  deklinační typ
podvzor skloňování  deklinační podtyp
(soubor pádových tvarů)  deklinační paradigma
dvojtvar  dubleta
pomnožné podstatné jméno  plurale tantum/pluralia tantum
zpodstatnělé přídavné jméno  substantivizované adjektivum

 

Termíny pro popis morfologie přídavných jmen (morfologicko-lexikální popis)

jakostní přídavné jméno  kvalitativní adjektivum
vztahové přídavné jméno  relační adjektivum
přivlastňovací přídavné jméno  posesivní adjektivum
individuálně přivlastňovací přídavné jméno  individuálně posesivní adjektivum
druhově přivlastňovací přídavné jméno  druhově posesivní adjektivum
1. stupeň  pozitiv
2. stupeň  komparativ
3. stupeň  superlativ

 

Morfosyntax

slovesně-jmenný přísudek  verbálně-nominální predikát
jmenná část slovesně-jmenného přísudku  predikativ
přísudek  predikát
podmět  subjekt
předmět  objekt
přívlastek  atribut
příslovečné určení  adverbiale
doplněk  atribut verbální
přístavek  apozice

 

Vybrané termíny pro popis morfologie ohebných slovních druhů

ohebné slovní druhy  flexivní/flektivní slovní druhy
ohýbání  flexe
hláskové střídání  hlásková/fonická alternace
souhláskové střídání  souhlásková/konsonantická alternace
samohláskové střídání  samohlásková/vokalická alternace
skloňování  deklinace
vzor skloňování  deklinační typ
podvzor skloňování  deklinační podtyp
(soubor pádových tvarů)  deklinační paradigma
dvojtvar  dubleta
jmenné skloňování  substantivní deklinace/skloňování
zájmenné skloňování  pronominální deklinace/skloňování
složené skloňování  adjektivní deklinace/skloňování
smíšené skloňování  kombinovaná/smíšená deklinace/skloňování

 

Termíny pro morfologicko-lexikální popis podstatných jmen

pomnožné podstatné jméno  plurale tantum/pluralia tantum
zpodstatnělé přídavné jméno  substantivizované adjektivum
podstatné jméno abstraktní  abstraktum
podstatné jméno hromadné  kolektivum
podstatné jméno konkrétní  konkrétum
podstatné jméno obecné  apelativum
podstatné jméno vlastní  proprium

 

Druhy zájmen

zájmeno osobní  prōnōmen persōnāle
zájmeno osobní zvratné  prōnōmen persōnāle reflexīvum
zájmeno přivlastňovací  posesivní zájmeno/pronomen possesivum
zájmeno ukazovací  prōnōmen dēmōnstrātīvum
zájmeno tázací  prōnōmen interrogātīvum
zájmeno záporné  prōnōmen negatīvum
zájmeno neurčité  prōnōmen indēfīnītum
zájmeno vztažné  prōnōmen relātīvum
příklonka  Nsg. n. enklitikon, Npl. n. enklitika

 

Druhy číslovek

číslovka určitá numerāle dēfīnītum
číslovka určitá základní numerāle dēfīnītum cardināl
číslovka určitá řadová numerāle dēfīnītum ōrdināle
číslovka určitá násobná numerāle dēfīnītum multiplicātīvum
číslovka určitá druhová numerāle dēfīnītum speciāle
číslovka určitá podílná numerāle dēfīnītum distribūtīvum
číslovka zájmenná numerāle prōnōmināle
číslovka zájmenná základní numerāle prōnōmināle cardināle
číslovka zájmenná vztažná numerāle prōnōmināle relātīvum
číslovka zájmenná řadová numerāle prōnōmināle ōrdināle
číslovka zájmenná násobná numerāle prōnōmināle multiplicātīvum
číslovka zájmenná druhová numerāle prōnōmināle speciāle
číslovka zájmenná podílná numerāle prōnōmināle distribūtīvum
číslovka neurčitá numerāle indēfīnītum
číslovka neurčitá základní numerāle indēfīnītum cardināle
číslovka neurčitá řadová numerāle indēfīnītum ōrdināle
číslovka neurčitá násobná numerāle indēfīnītum multiplicātīvum
číslovka neurčitá druhová numerāle indēfīnītum speciāle
číslovka neurčitá podílná numerāle indēfīnītum distribūtīvum

 

Slovesné gramatické kategorie

osoba  persona
číslo  numerus
způsob  modus
čas  tempus
slovesný rod  genus verbi
(slovesný) vid  aspekt

 

1. osoba persōna prīma
2. osoba persōna secunda
3. osoba persōna tertia

 

jednotné číslo  singulár
množné číslo  plurál

 

neurčitý způsob  infinitiv
oznamovací způsob  indikativ
rozkazovací způsob  imperativ
podmiňovací způsob  kondicionál
podmiňovací způsob přítomný  kondicionál prézentu/přítomný
podmiňovací způsob minulý  kondicionál préterita/minulý

 

přítomný čas  prézens
minulý čas  préteritum
budoucí čas  futurum

 

slovesný rod činný  aktivum
slovesný rod trpný  pasivum
opisný trpný rod  deskriptivní/opisné pasivum
zvratný trpný rod  reflexivní pasivum

 

vid nedokonavý  imperfektivum
vid dokonavý  perfektivum

 

příslovce místa adverbium loci
příslovce času adverbium temporis
příslovce způsobu adverbium modi
příslovce míry a intenzity adverbium mēnsūrae
zájmenné příslovce adverbium prōnōmināle
příslovce zájmenné vztažné adverbium prōnōmināle relātīvum

 

vlastní jméno (osobní/skupiny lidí) antroponymum
obecné jméno apelativum
podstatné jméno vlastní proprium
jména bohů theonymum
zeměpisné vlastní jméno toponymum
jm. lidských výtvorů chrématonymum