Česko-latinský slovník názvosloví

Přehled názvosloví abecedně s překladem do latiny.

česky  latinsky
1. osoba persōna prīma
1. pád (kdo, co?)  nominativ
1. stupeň  pozitiv
2. osoba persōna secunda
2. pád (bez koho, čeho?)  genitiv
2. stupeň  komparativ
3. osoba persōna tertia
3. pád (komu, čemu?)  dativ
3. stupeň  superlativ
4. pád (koho, co?)  akuzativ
5. pád  vokativ
6. pád (o kom, o čem?)  lokál
7. pád (s kým, s čím?)  instrumentál
budoucí čas  futurum
citoslovce (10)  interjekce
čas  tempus
částice (9)  partikule
číslo  numerus
číslo  numerus
číslovka (4)  numerale
číslovka neurčitá numerāle indēfīnītum
číslovka neurčitá druhová numerāle indēfīnītum speciāle
číslovka neurčitá násobná numerāle indēfīnītum multiplicātīvum
číslovka neurčitá podílná numerāle indēfīnītum distribūtīvum
číslovka neurčitá řadová numerāle indēfīnītum ōrdināle
číslovka neurčitá základní numerāle indēfīnītum cardināle
číslovka určitá numerāle dēfīnītum
číslovka určitá druhová numerāle dēfīnītum speciāle
číslovka určitá násobná numerāle dēfīnītum multiplicātīvum
číslovka určitá podílná numerāle dēfīnītum distribūtīvum
číslovka určitá řadová numerāle dēfīnītum ōrdināle
číslovka určitá základní numerāle dēfīnītum cardināl
číslovka zájmenná numerāle prōnōmināle
číslovka zájmenná druhová numerāle prōnōmināle speciāle
číslovka zájmenná násobná numerāle prōnōmināle multiplicātīvum
číslovka zájmenná podílná numerāle prōnōmināle distribūtīvum
číslovka zájmenná řadová numerāle prōnōmināle ōrdināle
číslovka zájmenná vztažná numerāle prōnōmināle relātīvum
číslovka zájmenná základní numerāle prōnōmināle cardināle
doplněk  atribut verbální
druhově přivlastňovací přídavné jméno  druhově posesivní adjektivum
dvojné číslo  duál
dvojtvar  dubleta
dvojtvar  dubleta
hláskové střídání  (hlásková) alternace
hláskové střídání  hlásková/fonická alternace
individuálně přivlastňovací přídavné jméno  individuálně posesivní adjektivum
jakostní přídavné jméno  kvalitativní adjektivum
jednotné číslo  singulár
jednotné číslo  singulár
jm. lidských výtvorů chrématonymum
jména bohů theonymum
jmenná část slovesně-jmenného přísudku  predikativ
jmenné skloňování  substantivní deklinace/skloňování
jmenný rod  genus
minulý čas  préteritum
množné číslo  plurál
množné číslo  plurál
mužský rod  maskulinum
mužský rod neživotný  maskulinum inanimatum
mužský rod životný  maskulinum animatum
neplnovýznamové slovní druhy  synsémantické slovní druhy (7-10)
neurčitý způsob  infinitiv
obecné jméno apelativum
ohebné slovní druhy  flexivní/flektivní slovní druhy
ohebné slovní druhy  flexivní/flektivní slovní druhy
ohýbání  flexe
ohýbání  flexe
opisný trpný rod  deskriptivní/opisné pasivum
osoba  persona
oznamovací způsob  indikativ
pád  casus [kázus]
plnovýznamové slovní druhy  autosémantické slovní druhy (1-6)
podmět  subjekt
podmiňovací způsob  kondicionál
podmiňovací způsob minulý  kondicionál préterita/minulý
podmiňovací způsob přítomný  kondicionál prézentu/přítomný
podstatné jméno (1)  substantivum
podstatné jméno abstraktní  abstraktum
podstatné jméno hromadné  kolektivum
podstatné jméno konkrétní  konkrétum
podstatné jméno obecné  apelativum
podstatné jméno vlastní  proprium
podvzor skloňování  deklinační podtyp
podvzor skloňování  deklinační podtyp
pomnožné podstatné jméno  plurale tantum/pluralia tantum
pomnožné podstatné jméno  plurale tantum/pluralia tantum
předložka (7)  prepozice
předmět  objekt
přídavné jméno (2)  adjektivum
příklonka  Nsg. n. enklitikon, Npl. n. enklitika
příslovce (6)  adverbium
příslovce času adverbium temporis
příslovce míry a intenzity adverbium mēnsūrae
příslovce místa adverbium loci
příslovce zájmenné vztažné adverbium prōnōmināle relātīvum
příslovce způsobu adverbium modi
příslovečné určení  adverbiale
přístavek  apozice
přísudek  predikát
přítomný čas  prézens
přívlastek  atribut
přivlastňovací přídavné jméno  posesivní adjektivum
rozkazovací způsob  imperativ
samohláskové střídání  samohlásková/vokalická alternace
skloňování  deklinace
skloňování  deklinace
slovesně-jmenný přísudek  verbálně-nominální predikát
slovesný rod  genus verbi
slovesný rod činný  aktivum
slovesný rod trpný  pasivum
slovesný vid  aspekt
sloveso (5)  verbum
složené skloňování  adjektivní deklinace/skloňování
smíšené skloňování  kombinovaná/smíšená deklinace/skloňování
soubor pádových tvarů  deklinační paradigma
souhláskové střídání  souhlásková/konsonantická alternace
spojka (8)  konjunkce
střední rod  neutrum
vid dokonavý  perfektivum
vid nedokonavý  imperfektivum
vlastní jméno (osobní/skupiny lidí) antroponymum
vzor skloňování  deklinační typ
vzor skloňování  deklinační typ
vztahové přídavné jméno  relační adjektivum
zájmenné příslovce adverbium prōnōmināle
zájmenné skloňování  pronominální deklinace/skloňování
zájmeno (3)  pronomen
zájmeno neurčité  prōnōmen indēfīnītum
zájmeno osobní  prōnōmen persōnāle
zájmeno osobní zvratné  prōnōmen persōnāle reflexīvum
zájmeno přivlastňovací  posesivní zájmeno/pronomen possesivum
zájmeno tázací  prōnōmen interrogātīvum
zájmeno ukazovací  prōnōmen dēmōnstrātīvum
zájmeno vztažné  prōnōmen relātīvum
zájmeno záporné  prōnōmen negatīvum
ze sousloví se vytváří jednotlivé slovo univerbizace
zeměpisné vlastní jméno toponymum
zpodstatnělé přídavné jméno  substantivizované adjektivum
zpodstatnělé přídavné jméno  substantivizované adjektivum
způsob  modus
zvratný trpný rod  reflexivní pasivum
ženský rod  femininum