Latinosloví abecedně

Latinské názvosloví abecedně

latinsky  česky
abstraktum podstatné jméno abstraktní
adjektivní deklinace/skloňování složené skloňování
adjektivum 2) přídavné jméno
adverbiale příslovečné určení
adverbium 6) příslovce
adverbium loci příslovce místa
adverbium mēnsūrae příslovce míry a intenzity
adverbium modi příslovce způsobu
adverbium prōnōmināle zájmenné příslovce
adverbium prōnōmināle relātīvum příslovce zájmenné vztažné
adverbium temporis příslovce času
aktivum slovesný rod činný
akuzativ 4. pád (koho, co?)
antroponymum vlastní jméno (osobní/skupiny lidí)
apelativum obecné jméno
apelativum podstatné jméno obecné
apozice přístavek
aspekt slovesný vid
atribut přívlastek
atribut verbální doplněk
autosémantické slovní druhy (1-6) plnovýznamové slovní druhy
casus [kázus] pád
dativ 3. pád (komu, čemu?)
deklinace skloňování
deklinace skloňování
deklinační paradigma soubor pádových tvarů
deklinační podtyp podvzor skloňování
deklinační podtyp podvzor skloňování
deklinační typ vzor skloňování
deklinační typ vzor skloňování
deskriptivní/opisné pasivum opisný trpný rod
druhově posesivní adjektivum druhově přivlastňovací přídavné jméno
duál dvojné číslo
dubleta dvojtvar
dubleta dvojtvar
enklitikon příklonka
femininum ženský rod
flexe ohýbání
flexe ohýbání
flexivní/flektivní slovní druhy ohebné slovní druhy
flexivní/flektivní slovní druhy ohebné slovní druhy
futurum budoucí čas
genitiv 2. pád (bez koho, čeho?)
genus jmenný rod
genus verbi slovesný rod
hlásková alternace hláskové střídání
hlásková/fonická alternace hláskové střídání
chrématonymum jm. lidských výtvorů
imperativ rozkazovací způsob
imperfektivum vid nedokonavý
indikativ oznamovací způsob
individuálně posesivní adjektivum individuálně přivlastňovací přídavné jméno
infinitiv neurčitý způsob
instrumentál 7. pád (s kým, s čím?)
interjekce 10) citoslovce
kolektivum podstatné jméno hromadné
kombinovaná/smíšená deklinace/skloňování smíšené skloňování
komparativ 2. stupeň
kondicionál podmiňovací způsob
kondicionál préterita/minulý podmiňovací způsob minulý
kondicionál prézentu/přítomný podmiňovací způsob přítomný
konjunkce 8) spojka
konkrétum podstatné jméno konkrétní
kvalitativní adjektivum jakostní přídavné jméno
lokál 6. pád (o kom, o čem?)
maskulinum mužský rod
maskulinum animatum mužský rod životný
maskulinum inanimatum mužský rod neživotný
modus způsob
neutrum střední rod
nominativ 1. pád (kdo, co?)
numerale 4) číslovka
numerāle dēfīnītum číslovka určitá
numerāle dēfīnītum cardināl číslovka určitá základní
numerāle dēfīnītum distribūtīvum číslovka určitá podílná
numerāle dēfīnītum multiplicātīvum číslovka určitá násobná
numerāle dēfīnītum ōrdināle číslovka určitá řadová
numerāle dēfīnītum speciāle číslovka určitá druhová
numerāle indēfīnītum číslovka neurčitá
numerāle indēfīnītum cardināle číslovka neurčitá základní
numerāle indēfīnītum distribūtīvum číslovka neurčitá podílná
numerāle indēfīnītum multiplicātīvum číslovka neurčitá násobná
numerāle indēfīnītum ōrdināle číslovka neurčitá řadová
numerāle indēfīnītum speciāle číslovka neurčitá druhová
numerāle prōnōmināle číslovka zájmenná
numerāle prōnōmināle cardināle číslovka zájmenná základní
numerāle prōnōmināle distribūtīvum číslovka zájmenná podílná
numerāle prōnōmināle multiplicātīvum číslovka zájmenná násobná
numerāle prōnōmināle ōrdināle číslovka zájmenná řadová
numerāle prōnōmināle relātīvum číslovka zájmenná vztažná
numerāle prōnōmināle speciāle číslovka zájmenná druhová
numerus číslo
numerus číslo
objekt předmět
partikule 9) částice
pasivum slovesný rod trpný
perfektivum vid dokonavý
persona osoba
persōna prīma 1. osoba
persōna secunda 2. osoba
persōna tertia 3. osoba
plurál množné číslo
plurale tantum/pluralia tantum pomnožné podstatné jméno
plurale tantum/pluralia tantum pomnožné podstatné jméno
posesivní adjektivum přivlastňovací přídavné jméno
posesivní zájmeno/pronomen possesivum zájmeno přivlastňovací
pozitiv 1. stupeň
predikát přísudek
predikativ jmenná část slovesně-jmenného přísudku
prepozice 7) předložka
préteritum minulý čas
prézens přítomný čas
pronomen 3) zájmeno
prōnōmen dēmōnstrātīvum zájmeno ukazovací
prōnōmen indēfīnītum zájmeno neurčité
prōnōmen interrogātīvum zájmeno tázací
prōnōmen negatīvum zájmeno záporné
prōnōmen persōnāle zájmeno osobní
prōnōmen persōnāle reflexīvum zájmeno osobní zvratné
prōnōmen relātīvum zájmeno vztažné
pronominální deklinace/skloňování zájmenné skloňování
proprium podstatné jméno vlastní
reflexivní pasivum zvratný trpný rod
relační adjektivum vztahové přídavné jméno
samohlásková/vokalická alternace samohláskové střídání
singulár jednotné číslo
singulár jednotné číslo
souhlásková/konsonantická alternace souhláskové střídání
subjekt podmět
substantivizované adjektivum zpodstatnělé přídavné jméno
substantivizované adjektivum zpodstatnělé přídavné jméno
substantivní deklinace/skloňování jmenné skloňování
substantivum 1) podstatné jméno
superlativ 3. stupeň
synsémantické slovní druhy (7-10) neplnovýznamové slovní druhy
tempus čas
theonymum jména bohů
toponymum zeměpisné vlastní jméno
univerbizace ze sousloví se vytváří jedno slovo
verbálně-nominální predikát slovesně-jmenný přísudek
verbum 5) sloveso
vokativ 5. pád