Okruh 2: Osobnosti české literární vědy a kritiky 1895-1989, jejich významná díla

Novák, Šalda, Mukařovský, Píša, Teige, Václavek, Černý, Chalupecký, Opelík, Suchomel, Kožmín, Červenka, Jankovič, Doležel.

Dobová literární kritika

 • Osvěta – český kulturní, vědecký a politický měsíčník, který založil Václav Vlček roku 1871 a redigoval ho do své smrti roku 1908. Byl zaměřen vlastenecky a spíše konzervativně. Přinášel beletrii i básně, kritiky a odborné i popularizační články vědecké.
 • Mezi významnější autory patřili například:Svatopluk Čech, Adolf Hejduk, Eliška Krásnohorská, Ferdinand Schulz
 • Lumír (1851) – beletristický týdeník založil Ferdinand Břetislav Mikovec. V letech 1877–1898 stál v čele Lumíru Josef Václav Sládek, nakladatelem je Jan Otto.

 

Arne Novák (1880-1939)

= literární historik, kritik, vysokoškolský pedagog

– už za studií debutoval jako literární kritik v Rozhledech, spolupracoval s řadou časopisů, sborníků a literárních revuí

– od r. 1921 až do své smrti byl jako literárním kritikem a vedoucím kulturní rubriky Lidových novin, v nichž uveřejnil stovky recenzí

– v mládí byl ovlivněn uměleckou kritikou 90. let 19. století, zejména F. X. Šaldou

– byl kritický k avantgardním a levicovým proudům v umění

– při literárněvědné a kritické práci prosazoval mravní hlediska, zřetel k osobnosti autora a jeho psychologii

– zásadní úlohu v jeho názorovém světě hrály národní tradice, sám se považoval za jejich strážce

– stavěl se odmítavě k fašismu i marxismu

 

DÍLA:
 • Kritika literární (1916), Podobizny žen (1918), Samostatné monografie věnoval J. Nerudovi (1910), Josefu Dobrovskému (1928), Tereze Novákové (1930), Viktoru Dykovi (1936), obsáhle se věnoval Svatopluku Čechovi
 • Přehledné dějiny české literatury od nejstarších dob až po naše dny – monumentální dílo
 • podílel na redakci Ottova slovníku naučného nové doby, kam přispěl řadou hesel
 • prakticky celý život pracoval na soustavných dějinách české literatury

 

František Xaver Šalda (1867-1937)

= publicista, literární kritik

působil v redakci Ottova slovníku naučného, do kterého napsal řadu hesel ze západních literatur

– od r. 1916 byl docentem a od r. 1919 profesorem dějin moderních literatur na FF UK

– psal do literárních listů, řídil Volné směry či Českou kulturu è jeho obsah věnoval literární kritice a recenzím, zabýval se i našimi a zahraničními filozofickými osobnostmi (Masaryk, Dostojevskij)

– chápal literárního kritika jako důležitého kulturního činitele napomáhajícího normálnímu, zdravému vývoji společnosti

– kritika má plnit funkci vědeckou (kritika strukturální), uměleckou, ale také společenskou

– jeho filozofie dějin byla namířena proti historismu a pozitivistickému objektivismu

usiloval o periodizaci dějinného vývoje a hledal charakteristiku jednotlivých kulturních období, kulturních celků, které odlišil dobovým duchovním zaměřením

 

DÍLA:
 • Boje o zítřek(1905), Duše a dílo (1913), románem Loutky i dělníci boží (1917), dramaty Zástupové (1921) a Dítě (1923).
 • Monografie o Janu Nerudovi, Dantovi, Máchovi

 

Jan Mukařovský (1891-1975)

= literární vědec, estetik, teoretik umění

– představitel vědecké a kulturní inteligence, účastník Pražského kroužku, udržuje kontakty s avantgardními umělci, kritik, vedoucí katedry

– začal publikovat v Umění všem

– psal do časopisů: Český deník, Střední škola, Časopis Národního muzea, Naše řeč, Literární noviny, Akordy, Lidové noviny, Rudé právo, Právo lidu

redigoval časopisy: Slovo a slovesnost, Česká literatura, Národní knihovna

– jeho práce byly přeloženy do několika jazyků

– vůdčí osobnost pražské strukturalistické školy

DÍLA:
 • Příspěvek k estetice českého verše, Máchův Máj, Estetická studie, Estetické funkce

– v dílech klad důraz na estetiku

– celé umělecké dílo je nositelem významu, je jeho znakem prostředkující mezi autorem a vnímatelem

– zaměřoval se na Máchu, Hálka, Hlaváčka, Čapka, Vančuru

– rozebíral i jednotlivá díla: Máj, Babička, Absolutní hrobař

 

Antonín Matěj Píša (1902-1966)

= básník, literární a divadelní kritik, novinář, redaktor, germanista

– psal do Práva lidu, Národní práce, Práce

– dramaturg Národního divadla, redaktor nakladatelství Československý spisovatel

 DÍLA:

– díla o literární historii: Otakar Theer, Poezie své doby, Josef Hora

– divadelní kritiky: Stopami dramatu a divadla, Divadelní avantgarda

– programový mluvčí poválečné generace: Soudy boje a výzvy

– samostatné kritiky autorů Josefa Hory, Marie Majerová, Seiferta…

 

 Karel Teige (1900-1951)

= literární a výtvarný teoretik, historik a kritik, výtvarník a programový teoretik

= spoluzakladatel a vůdčí síla Devětsilu

– propagoval proletářské umění a psal do Práva lidu, Lidových novin

stál u zrodu Osvobozeneckého divadla

– komunisty izolován a byla mu zakázána činnost

– věnoval se typografii (úprava písma do novin), formuloval principy avantgardní estetiky, surrealista

 

DÍLA:
 • Svět, který voní, Jarmark umění, Architektura pravá a levá, Vývojové proměny v umění, Fenomenologie moderního umění

 Bedřich Václavek (1897-1943)

= předseda brněnského Děvětsilu, levicové zaměření, překladatel, teoretik

– z marxistického stanoviska se zabýval estetikou, literární kritikou a historií a teorií lidové kultury

– patřil nejprve k teoretikům avantgardy a se zaujetím pro tzv. čistou poezii prosazoval poetismus a konstruktivismus

– proměny výrazových prostředků umělecké tvorby spojoval s dynamikou rozvoje výrobních sil moderní civilizace, zejména techniky a povahy společenské práce

 

DÍLA:
 • Poezie v rozpacích (uplatnění sociologické metody),
 • Česká literatura XX. století (sociologie), Společenské vlivy v životě a díle K. H. Máchy, O lidové písni a slovesnosti, Literární studie a podobizny

 

Václav Černý (1905-1987)

= romanista, hispanista a bohemista, komparatista, editor a literární historik a kritik

– zabýval se středověkou literaturou, barokem, romantismem a moderní světovou a českou literaturou

– byl vyznamenán za odbojovou činnost

– z české literatury se věnoval staročeské milostné lyrice, Babičce Boženy Němcové a moderní české poezii (J. Seifert, J. Hora, J. Orten, K. Bednář)

– literární kritice se věnoval v časopisech, pokud mu to režim dovoloval: Literární noviny, Host, Lidové noviny, Kritický měsíčník (založil)

– jeho pojetí umělecké kritiky mělo výraznou filozofickou dimenzi

– kritické výhrady k marxismu jako metodě literární vědy, která přehlíží uměleckou osobnost

– kriticky posuzuje Masarykovu dějinnou filozofii, jeho pojetí romantismu, titanismu a zbožnosti, Masaryk je mu především příkladem mravní osobnosti, usilující o osobní svobodu a integritu moderního člověka (Dvě studia Masarykovy)

DÍLA:
 • Básník Josef Palivec, Osobnost, tvorba a boj (Osobnost je mu nejvyšší životní hodnotou, základní kategorií jeho koncepce kultury a literatury, druhou významnou kategorií pak tvořivost jako schopnost a vůle člověka tvořit a mít vztah k výsledku tvorby),
 • Boje a směry socialistické kultury, Lid a literatura ve středověku, zvláště v románských zemích, Knížka o Babičce

 

Jindřich Chalupecký (1910-1990)

= výtvarný a literární kritik, umělecký teoretik, teoretik skupiny 42

psal do časopisu Samostatnost, Lumír

po okupaci v srpnu 1968 byl postupně ze všech funkcí odvolán a měl opět zakázáno psát

– aktivně podporoval mezinárodní kulturní styky

– opírá se o hluboké znalosti filozofické, historické i o širší souvislosti kulturní a vědní è vedl dlouhé diskuse s umělci, básníky a spisovateli

– sám se domníval, že smyslem práce kritika umění není zařazovat přítomnost do dějin, ale nalézat slova pro to, co nejasně táhne na mysli umělcům, a tím přispívat k vytváření duchovního prostředí pro ně samotné, i pro ty, kteří se s jejich prací setkávají

– Chalupecký byl náročný sám k sobě a svou tvrdošíjností a nekompromisními

 

DÍLA:
 • Poezie a politika, sborník Praha 1984, František Janoušek, Umění dnes

 

Jiří Opelík (*1930)

= literární kritik, historik, editor, učitel

– své tituly získal za práci na tématech: Románové dílo Václava Řezáče a monografii Josefa Čapka

– psal předmluvy a doslovy pro mnohá díla

– studoval autory jako Olbracht, Kainar, Skácel, Kundera, Vaculík, Čapek

– oceňoval zejména díla směřující k intelektualizaci, analytičnosti a koncepčnímu pojetí reality

– za normalizaci se vzdal povolání literární kritik a věnoval se literární historii

– podílel se na dílech: Lexikon české literatury (zaměřen na Čapka)

DÍLA:

 • Milované řemeslo, Nenáviděné řemeslo (o kritice)
 • psal skripta pro studenty
 • kolektivní díla: Slovník českého románu, Český Parnas

 

Milan Suchomel (*1928)

= literární kritik, historik, pedagog, profesor a editor

– členem Literárněvědné společnosti Československé akademie věd

– spolupracoval s časopisy Host do domu, Literární noviny a psal studie o Čapkovi

– styl je kritický, přihlíží k historii, analýze – nemá ale vyhranění sty kritiky

– k jeho hlavním badatelským zájmům patřila česká literatura 20. století, kterou sledoval na pozadí zahraniční tvorby a v souvislosti s tím jako součást kulturních dějin

– často využíval poznatky z filozofie a psychologie

– celý jeho život i pedagogické působení jsou spjaty s Brnem a FF MU

 

DÍLA:
 • Literatura z času krize, Příběhy lásky v české literatuře od počátků k dnešku

 

Zdeněk Kožmín (1925-2007)

= literární vědec, kritik, recenzent

– nejsilnějšími ranými vlivy byli v období studií na pražské FF jeho učitelé J. Mukařovský aj. Patočka

– pojetí díla jako specifické formy sdělování určitých životních pravd

– fenomenologie (uchopení díla jakožto ztvárnění určitého autorova postoje k realitě, s čímž se pojí také důraz na pečlivou analýzu prostoru a času při interpretaci konkrétních děl), hermeneutiky a v 90. letech rovněž dekonstrukce (dílo Smysl dekonstrukce)

– především otázka smyslu díla pro život individuálního čtenáře

– nejbližším literárněvědným kontextem byl český strukturalismus

– zaměřoval se na tvorbu Kundery, Holana, Skácela

– přispíval do časopisů Host do domu, Literárních novin, Červeného květu

DÍLA:
 • Styl Vančurovy prózy, Umění stylu, Umění básně
 • účastnil se kolektivní tvorby: Český Parnas, Kniha o Čapkovi

 

Miroslav Červenka (1932-2005)

= vědec, básník a literární kritik, jeden z nejznamenitějších představitelů tzv. druhé generace české strukturální školy

– časopisy: Květen, redaktorem dvouměsíčníku Česká literatura, Obsah

v r. 1971 ho z Ústavu i z časopisu vyhodili komunisté è byl odstraněn z veřejného života: nikdo ho nesměl zaměstnat jako vědeckého pracovníka a jeho knihy i básnické sbírky zmizely z knihoven

nějakou dobu překládal poezii a prózu a vydával je pod cizími jmény

– obsáhlé vědomosti z oblasti teorie literatury, teorie a historie verše, obecné lingvistiky, jeho umění analýzy veršových struktur a syntézy výsledků těchto analýz, schopnost rychlého zapamatování různojazyčných textů, nakonec i schopnost rychle reagovat a jeho nápaditost

– psal vlastní básně (Strojopisná trilogie)

– vycházel z koncepcí strukturalismu (ovlivněn Mukařovským)

 

DÍLA:
 • Symboly, písně, mýty (o poezii na přelomu 19. a 20. století) Česká přízvučná metra, Z večerní školy versologie, Dějiny českého volného verše, Česká přízvučná metra
 • komentoval díla Máchy, Tomana, Bezruče, Březiny

 

Milan Jankovič (1929-2019)

= literární teoretik, historik a editor, člen Ústavu pro českou literaturu AV ČR 

– představitel českého strukturalismu 

– interpret díla Jana Mukařovského nebo literární tvorby Jaroslava Haška, B. Hrabala, Václava Sládka

– ovlivněn Mukařovským, Krejčím

zapojil se do diskusí o podobě a hlavních úkolech literární teorie

– zájem o sémantiku, analýzu a interpretaci literárních děl è uplatňuje nové postupy v ČR

– mnohostranné odborné zájmy, které zahrnují literární teorii, literární historii, estetiku, sémantiku, filozofii a ediční praxi

– zásadní vliv na Jankovičovu vědeckou práci a přístup k literatuře měl strukturalismus, zvláště pak dílo jeho učitele Jana Mukařovského

– zabýval se otázkami metodologie českého strukturalismu

– nejvíce se zajímal o otázku smyslu a významu literárních děl, o problematiku sémantického gesta, dění smyslu, záměrnosti a nezáměrnosti, tvaru a pohybu literárního díla

DÍLA:
 • Nesamozřejmost smyslu, O motorickém dění v poezii, Dílo jako dění smyslu
 • Ucelená díla: Cesty za smyslem literárního dílaI – II

 

Bohumil Doležal (*1940)

= literární kritik, politický komentátor, publicista, učitel, signatář Charty 77, politik, kritik především poezie, politický poradce Havla

– redaktor Československý spisovatel, psal do časopisu Tvář, Literární noviny, Host do domu

– za normalizace manuálně pracoval, propagoval svobodu slova

– 1979–1987 – zabýval se českou historií a českým politickým myšlením, autorsky a organizačně se podílel na přípravě samizdatových sborníků

– uspořádal úvahy Borovského, Palackého, Masaryka

– kritizoval Benešovy dekrety, politiku novodobou i starou

– zajímal se spíše o díla politiků – vydal knihu o Borovském

 

DÍLA:
 • Netrpěná literatura (velká kritika poezii 60. let)
 • Události (fejetony)