11. Vznik (včetně domácích podmínek a evropského kontextu) národního obrození a jeho průběh v prvních dvou fázích

Starší česká literatura, Okruh č. 11

N.O. = kulturně-politické hnutí – proces formování novodobého českého národa

 • probíhalo od 70. let 18. století – 60. léta 19. století

Národní obrození dělíme na 4 fáze

 1. fáze – obranná – 70. léta 18. století – 1805 (klasicismus, osvícenství, empír)
 2. fáze – ofenzivní – 1805 – 20. léta 19. století (preromantismus, historismus)
 3. fáze – vrcholná – 30. – 40. léta 19. století (romantismus)
 4. fáze – revoluční – 1848 – 1858 (počátky realismu)

Evropský kontext

 • velký vliv na Národní obrození měla Velká francouzská revoluce, která zapříčinila rozpad absolutismu ve Francii
 • reagovali evropští monarchové i jednotlivé vrstvy obyvatelstva
 • vliv na utváření národního uvědomění a nacionalismu
 • Polsko bojovalo za národní zájmy proti cizímu útisku, proti Prusku a Rusku
 • Belgie a Itálie proti útisku habsburskému
 • Irsko proti anglickému
 • Národ byl v revolučním období chápán jako souhrn rovnoprávných občanů všech občanů daného státu (buržoazie, vzdělanců, ale i řemeslníků, rolníků, námezdně pracujících) – všichni měli jedno společné, své poslání v boji za svobodu

Reformy Marie Terezie a Františka II.

 • v našich zemích, kde bylo měšťanstvo velmi slabé, prosazoval osvícenské myšlenky panovník – z obavy před nespokojeností lidu
 • 1773 – zrušení jezuitského řádu
 • 1774 – reforma nižšího školství, byla stanovena povinná školní docházka pro děti od 6 do 12 let
 • 1775 – zřízení Královské české společnosti nauk
 • 1781 – vydání tolerančního patentu, který povoloval náboženskou svobodu
 • 1781 – zrušení nevolnictví (možnost lidu svobodně se stěhovat do měst a dávat své děti studovat)

PRVNÍ ETAPA NÁRODNÍHO OBROZENÍ (od 70. let 18. století do počátku 19. stol.)

– čelit germanizaci, zachránit a obnovit český jazyk, vytvořit jeho pevná pravidla

– zájem o českou kulturu a české dějiny

– projevuje se klasicismus

– období učeneckého zájmu, spjaté s osvícenstvím, kdy česká věda i kultura jsou v počátcích

– pozornost se věnuje kritickému dějezpytu, literární historii a jazykozpytu, ale i přírodním vědám

– 1774 je založena Soukromá společnost nauk, od 1790 byla přejmenována na Královskou českou společnost nauk

– vydávaly se památky předbělohorské literatury, snahy o uzákonění českého spisovného jazyka, který se stal hlavním spojovacím elementem obrozenců (dosud byla spisovným jazykem němčina)

– cíle lidovýchovné a vzdělávací, obracet se k nejširším lidovým vrstvám (především divadlo a osvětová a zábavná próza)

– ke vzdělanějším vrstvám národa se obrozenci obraceli náročnou uměleckou tvorbou básnickou i prozaickou

 

HISTORIE

Gelasius Dobner (1719 – 1790)

 • zakladatel moderního kritického českého dějezpytu
 • vydal Hájkovu kroniku v latinském překladu a odhalení její nespolehlivosti na základě pečlivého studia pramenů

František Martin Pelcl (1734 – 1801)

 • první profesor českého jazyka na pražské univerzitě, byl Dobnerovým pokračovatelem
 • jeho Nová kronika česká (1791 – 96) nahradila kroniku Hájkovu
 • na rozdíl od svých vrstevníků, kteří příliš nevěřili ve znovuzrození češtiny a psali svá díla německy, psal ke konci života již česky

 

JAZYKOVĚDA
 • na jazyk se soustředila pozornost mnohých obrozeneckých učenců a spisovatelů
 • v boji proti němčině vznikly nejprve jazykové obrany
 • nejstarší z nich vydal Bohuslav Balbín, vyšla v roce 1775
 • autory dalších obran české řeči byli např.: F. hrabě Kinský, F. M. Pelcl, Hanke z Hankenštejna, K. I. Thám a další

 

JOSEF DOBROVSKÝ (1753 – 1829)

 • největší osobnost obrozenecké literatury na přelomu 18. a 19. století
 • představuje dokonalý typ osvícenského vědce
 • usiloval vždy o hledání pravdy, ať již byla příjemná či nikoli
 • téměř nepsal česky a z počátku pochyboval i o zdaru národního hnutí
 • přesto se zasloužil o úspěch Národního obrození, a to díky svým moderním vědeckým metodám i šíři svého vědeckého zájmu
 • narodil se v maďarských Ďarmotech
 • po teologických studiích se stal vychovatelem ve šlechtických rodinách a později soukromým vědcem
 • zabýval se studiem nejstarších dějin, českým a slovanským jazykozpytem a literární historií
 • psal německy a latinsky, česky napsal až ke konci života několik statí

Nejvýznamnější dílaí:

Dějiny české řeči a literatury 1792 (Geschichte der bőhmischen Sprache und Literatur)

 • zachytil souběžně s vývojem jazyka i dějiny české literatury
 • vývoj literatury spojoval se stavem jazyka, proto za vrcholné období považuje období veleslavínské

Zevrubná mluvnice jazyka českého 1809 (Ausfűhrliches Lehrgebäude der böhmischen Sprache)

 • základní význam pro ustálení spisovné češtiny v obrozenecké době
 • nastínil celý systém jazyka a formuloval jeho zákonitosti
 • dále dvojdílný německo-český slovník (Deutch-böhmisches Wörterbuch)
 • Základy jazyka staroslověnského 1822, (Instutiones linguae slavicae dialecti veteris) základní dílo slavistiky
 • vypracoval pravidla přízvučné prozódie (která je pro češtinu vhodnější než časomíra, která byla dosud upřednostňována)
 • smysl pro vědeckou pravdu dokládá i boj proti Rukopisům
 • stal se zakladatelem nové spisovné normy češtiny, zakladatelem české literární historie a slavistiky.

 

VZDĚLÁVACÍ A LIDOVÝCHOVNÁ PRÓZA
 • krásná literatura se ve svých počátcích orientuje na lidového čtenáře a osvětovou práci
 • vznikají knížky lidového čtení – rytířské romány, mravoučné povídky, cestopisy

 

Václav Matěj Kramerius (1753 – 1808)

 • hlavní představitel lidovýchovných snah
 • založil r. 1791 vlastní nakladatelství a knihkupecký podnik Česká expedice
 • Česká expedice se stala i prvním literárním a společenským střediskem obrozenecké Prahy (scházeli se tu pražští vlastenci a vzdělanci, ale i venkovští čtenáři a písmáci a debatovali zde o literárních, společenských i politických událostech)
 • jako jeden z prvních pochopil význam novin, z počátku vydával týdeník Pražské noviny (1786 – 89) (Schönfeldské), později Pražské poštovské noviny, které nakonec přejmenoval na Krameriovy c. k. vlastenecké noviny.

 

POČÁTKY NOVOČESKÉ POEZIE
 • poezie na počátku vytvořila nejvyšší umělecké hodnoty

 

Václav Thám

 • 1785 vydal dvoudílný sborník Básně v řeči vázané (obsahuje básně starších autorů, překlady z cizí poezie i původní příspěvky soudobých českých autorů)

 

Antonín Jaroslav Puchmajer (1769 – 1820)

 • vytvořil první novočeskou básnickou školu
 • označuje se za vůdčí osobnost rodící se novočeské poezie
 • mezi roky 1795 – 1814 uspořádal pět básnických almanachů: první dva nesly název Sebrání básní a zpěvů, další tři Nové básně
 • usiloval o zdomácnění módních evropských směrů i o uplatnění nejrůznějších forem i žánrů
 • tvořil i sám např.: Óda na jazyk český, Óda na Jana Žižku

Puchmajerova básnická družina

 • Šebestián Hněvkovský – balada Vnislav a Běla, komický epos Děvín
 • bratři Vojtěch a Jan Nejedlí
 • Puchmajerova básnická družina rozšířila obzory poezie, osvobodila ji od užitkovosti a přiblížila tvorbě evropské
 • vytvořila předpoklady pro vznik náročné české poezie

 

NOVINÁŘSTVÍ A ČASOPISECTVÍ
 • Krameriovy c. k. vlastenecké noviny měly od r. 1801 přílohu Pražský posel a r. 1824 byly přejmenovány na Pražské noviny
 • redaktor Josef Linda, zvýšil jejich úroveň a navíc vydával beletristickou přílohu Rozličnosti
 • od r. 1834 byl redaktorem pražských novin František Ladislav Čelakovský, od r. 1846 Karel Havlíček
 • starším literárním časopisem byl Hlasatel český, vydávaný Janem Nejedlým (čtvrtletník otiskující překlady básnické i prozaické i původní práce, nejčastěji vydavatelova bratra Vojtěcha Nejedlého)
 • pro lidové vrstvy byl určený časopis Jindy a nyní 1828 – 32, od r. 1834 se tento časopis proměnil zásluhou Josefa Kajetána Tyla na Květy české a od 1835 jen Květy, které se staly nejhodnotnějším literárním časopisem své doby
 • syn majitele České expedice Václav Radomil Kramerius vydával časopis Čechoslav (1820 – 1825)

Časopisy obrozenecké vědy:

 • Krok redigovaný Janem Svatoplukem Preslem, vycházel 1821 – 1840
 • Časopis českého muzea, založený 1827 Františkem Palackým a jím také řízený

 

DRUHÁ ETAPA NÁRODNÍHO OBROZENÍ (počátek 19. stol. do konce 20. let 19. stol)
 • druhá generace Národního obrození měla již ráz ofenzivní
 • cílem je vybroušení jazyka, dosažení úrovně, kdy se na bázi českého národního jazyka budou moci rozvíjet všechny kulturní a společenské oblasti
 • vyšší cíle: vytvořit základy české vědy a vytvořit umělecky náročnou literaturu
 • společenský vývoj poskytl této myšlence plné předpoklady – přes dlouhé období metternichovské reakce, které na řadu let národní hnutí ztížilo, obrozenecké hnutí sílilo, vzrostl počet česky smýšlejících vzdělanců
 • osvícenská filozofie ustupuje novému proudu – preromantismu (oslava přírody, českého folklóru, historie, také láska k ženě, ke slovanství a k lidstvu vůbec)
 • vůdčí osobností této generace se stal Josef Jungmann

 

JOSEF JUNGMANN (1773 – 1847)

 • sjednotil celou generaci, vědce i básníky
 • psal už zcela česky
 • zatímco pro Dobrovského byla čeština záležitostí vědeckého bádání, pro Jungmanna a jeho generaci je již záležitostí srdce
 • Jungmann se narodil v Hudlicích u Berouna, v rodině chudého řemeslníka
 • byl to jazykovědec, básník a překladatel
 • studoval filozofii v Praze, působil jako profesor na gymnáziu v Litoměřicích i v Praze, zde kolem sebe soustředil pražskou vlasteneckou společnost

časopisecká stať Rozmlouvání o jazyku českém – proti poněmčování ve školách, stať je zároveň i jistým jazykovým programem: požaduje uvedení češtiny do škol i úřadů, dosažení co nejvyšší literární úrovně českých děl a navazování kulturních styků se slovanskými národy. stať O klasičnosti literatury a důležitosti její – zdůrazňuje potřebu literatury, která by vyjadřovala zájmy národní společnosti, tato služebnost české literatury zůstala pak trvalým rysem celého vrcholného období Národního obrození

Dílo:

Poezie:

 • překlady významných a jazykově náročných děl (např.: povídka od Chateaubrianda Atala, rozsáhlý náboženský epos od Miltona Ztracený ráj aj.) – čeština jako bohatý jazyk dokáže tlumočit myšlenky světových jazyků

Jazyková oblast:

 • impulzem vládní nařízení z roku 1816 – umožňovalo vyučovat češtinu na gymnáziích
 • Slovesnost (vyšla 1820) dílo spojující učebnici teorie literatury pro gymnázia a čítanku
 • Historie literatury české (1825) souhrnný obraz vývoje české literatury
 • pětidílný Slovník česko-německý (1834 – 39) dílo monumentální, zachytil slovní zásobu ze všech dostupných pramenů
 • Zápisky závěr jeho života, nebyly určeny pro veřejnost

 

Jungmannova vědecká družina

 • četné zásluhy za položení základů a odborného názvosloví některých vědních oborů

K počeštění vědy přispěli zejména:

 • v logice Antonín Marek (1785 – 1817)
 • v přírodních vědách, zejména v botanice Jan Svatopluk Presl (1791 – 1849) – zavedl dvouslovné pojmenovávání anorganických sloučenin a rozlišování oxidačního čísla pomocí přípon, v roce 1821 se podílel na založení prvního česky psaného vědeckého časopisu Krok, na jehož dalším vydávání se poté podílel
 • v mineralogii a chemii Karel Bořivoj Presl (1794 – 1852) – nejvýznamnější botanik 19. století
 • ve fyziologii Jan Evangelista Purkyně (1787- 1869) – jeden z nejznámějších vědců své doby, byl průkopníkem v anatomii a fyziologii („Purkyňovy buňky“ v mozečku v roce 1837, „Purkyňova vlákna“ v srdci 1839, v tomto roce přišel s termínem „protoplazma“

 

Jungmannova básnická družina

 • Jungmann sám nebyl aktivním básníkem
 • nejvýznamnější a nejnadanější básník jeho generace Milota Zdirad Polák (1788 – 1856), básník preromantický, autor rozsáhlé skladby Vznešenost přírody (1819)

 

VŠESLOVANSKÁ MYŠLENKA V TVORBĚ ČESKÝCH OBROZENCŮ

Pavel Josef Šafařík (1795 – 1861)

 • zakladatel slovanské archeologie, literární historik, teoretik a básník
 • pocházel z východního Slovenska z Kobeliarova, z rodiny učitele a kazatele
 • na studiích se věnoval filozofii, filologii, historii a estetice
 • působil jako redaktor, ředitel univerzitní knihovny a středoškolský pedagog

Dílo:

 • Slovanské starožitnosti (1837) – vylíčení nejstarších dějin slovanských národů až do konce 1. tisíciletí, významnou myšlenkou bylo, že Slované patří vedle Řeků, Římanů, Germánů a dalších kulturních národů ke spolutvůrcům evropské kultury
 • Dějiny slovanského jazyka a literatury podle všech nářečí – Češi a jejich kultura chápáni jako součást slovanského celku
 • Tatranská můza s lýrou slovanskou – básnická sbírka
 • Počátkové českého básnictví, obzvláště prozódie – vyslovení požadavku umělecky náročné tvorby – doporučení časomíry, napsal společně s Palackým

 

Jan Kollár (1793 – 1852)

 • básník, představitel myšlenky slovanské vzájemnost, v díle skloubil osobní prožitky s nadosobními ideály
 • život ovlivněn pobytem v saské Jeně, kde se jako student evangelického bohosloví seznámil s dcerou evangelického pastora Vilemínou Schmidtovou (Mínou), do které se zamiloval
 • nacházel zde místa, která mu připomínala dávnou ztracenou minulost Slovanstva
 • po dvou letech vrací do vlasti – bohužel bez Míny (tu si přivezl do Pešti, až po 16-ti letech)

Dílo:

 • vrcholem tvorby je alegorie Slovanstva Slávy dcera (1824, poslední verze 1852)
 • sbírka znělek s časoměrným Předzpěvem, sbírka obsahuje v konečné verzi pět částí: Sála, Dunaj, Labe, Léthé (slovanské nebe) a Achreon (slovanské peklo)
 • živá Mína se proměnila v alegorii Slovanstva (bohyni Slávu), milostná touha splývá s vlasteneckým citem, osu sbírky vytváří představa pouti slovanskými zeměmi, hlavní myšlenky Slávy dcery vyložil ještě ve svém životopise O literárnej vzájemnosti mezi kmeny a nářečími slavskými (1836)

 

František Ladislav Čelakovský (1799 – 1852)

 • básník, sběratel lidové poezie, redaktor a překladatel
 • narodil se ve Strakonicích jako syn tesaře
 • studoval filozofii v Praze a v Linci, ale kvůli četbě Husovy Postily byl ze studia vyloučen, studia již nikdy nedokončil
 • živil se jako vychovatel, soukromý učitel a od roku 1834 redaktor Pražských novin a jejich přílohy Česká včela, začátkem 40. let se stal profesorem slavistiky ve Vratislavi, později přešel do Prahy
 • přední reprezentant literatury, která sbližovala poezii s lidovou slovesností – lidová poezie byla chápana jako odraz „národní duše“
 • Čelakovského můžeme v jistém slova smyslu chápat jako Kollárův protipól – proti Kollárově patetické elegické poezii je zde postavena poezie zpěvná, idylická, která nezapře, že má být ohlasem poezie lidové
 • básnickou tvorbu doplňoval překladatelskou činností (z ruštiny, polštiny, němčiny a angličtiny)
 • významná byla i jeho práce sběratelská – soustředil kolem sebe skupinu, která se věnovala ohlasové poezii

Tvorba:

 • vydával poezii slovanských národů v původním znění i v českém překladu Slovanské národní písně 1822 – 27, 3 svazky
 • slovanská přísloví a pořekadla Moudrosloví národu slovanského v příslovích 1852

Ohlasy:

 • básně nechtěly vyjadřovat básníkovy osobní zážitky a nálady, chtěly mluvit tak, jak by mluvil básník z lidu
 • původně chtěl vytvořit Ohlasy lidové poezie všech slovanských národů, ale soustředil se na písně ruské a později české (v Rusku viděl oporu všech slovanských národů)
 • Ohlas písní ruských 1829 – látku čerpal z ruských bylin, ale některé básně vytvořil podle vlastních představ v duchu lidové slovesnosti, básně postihují slohové zvláštnosti ruské lidové epiky i lyriky a v tom je jejich umělecká účinnost, dílo začíná i končí epickými básněmi, které mají povahu dávných bohatýrských zpěvů, zobrazují život ruského lidu ve šťastných i smutných okamžicích, jako je život mladých, jejich láska, poměr mezi dětmi a rodiči
 • Čelakovský dovedl mistrně vyjádřit jemné milostné stavy
 • Ohlas písní českých 1839 – vyjádřil v něm ráz českého života, obraz českého venkovského lidu z konce 30. let, odlišnost ruské a české poezie charakterizoval úvodním srovnáním krajinného rázu ruské a české země, častější satirické a výsměšné písně a popěvky, mířící hlavně na vrchnost a na maloměšťáka, vystihl ráz české lidové písně s její lehkostí a rozmanitostí
 • méně známý cyklus epigramů Kvítí a autobiografická lyrická sbírka Růže stolistá 1840, zachycující zejména historii jeho lásky

 

František Palacký (1798 – 1876)

 • historik, politik, zastánce austroslavismu
 • působil jako vychovatel ve Vídni, roku 1823 se v Praze oženil s dcerou velkostatkáře, získal tak hmotné zajištění a mohl se věnovat pouze budování národní aktivity
 • redaktor časopisu Českého muzea a později úředně jmenovaný historiograf

Dílo:

 • životní dílo Dějiny národu českého v Čechách i v Moravě píše od r. 1836 německy, od 1848 česky, dokončeno 1876, 5 dílů
 • obsáhly dobu od začátku národních dějin po rok 1526
 • smysl českých dějin viděl v neustálém střetávání českého prvku s německým
 • Dějiny představují vrcholné dílo českého obrozeneckého dějepisectví
 • pokrokovým pojetím i vynikajícím slohovým mistrovstvím, výtvarnou plastičností a monumentálností epického výrazu, vykonaly veliké poslání národně buditelské a silně ovlivnily historickou prózu

Palacký se angažoval také, jako politik od r. 1848 kdy vystoupil jako stoupenec konstitučního liberalismu

 • jako přední dějepisec i politický vůdce těšil se nesmírné úctě celého národa, vyjádřené i označením „otec národa“

 

IDEÁL HRDINSKÉHO DÁVNOVĚKU – RUKOPISY
 • preromantismus zdůraznil význam staré lidové poezie, zejména hrdinských písní
 • v našich zemích se nedochovala hrdinská národní poezie, ale věřilo se, že u nás kdysi hrdinské zpěvy byly
 • snaha vytvořit padělky, které by nahradily, oč byl národ připraven
 • v letech 1817 a 1818 se objevily dva proslulé zlomky větších básnických skladeb, Rukopis královedvorský a Rukopis zelenohorský, označované podle míst nálezu

Rukopis královedvorský – kladený do 13. století, obsahoval 6 větších epických básní, dvě skladby lyrickoepické a 6 lyrických písní

 • rukopis přijat vlasteneckou společností s nadšením, dílo se stalo slavné i ve slovanských zemích – i Dobrovský věřil v pravost tohoto rukopisu

Rukopis zelenohorský – obsahoval krátký zlomek básně o staročeském sněmu kmetů a vladyků a další skladbu Libušin soud

 • obhájci kladli vznik rukopisu do 9. století, dílo vzbudilo pochybnosti zejména u Dobrovského, ten neváhal označit za jeho původce Václava Hanku
 • za pravost rukopisů se postavili Palacký a Šafařík, získali víru v pravost
 • Hanka se musel bránit nařčení i před soudem
 • vědecké důkazy o podvrženosti rukopisů shromáždili v osmdesátých letech 19. století profesoři české univerzity: jazykozpytec Jan Gebauer, T. G. Masaryk aj
 • rozbor jazykozpytný, historický a literárněhistorický prokázal, že jde o padělky
 • objevují se podmanivá líčení přírody, málo dokladů ve starší české literatuře
 • Rukopis zelenohorský předpokládá sjednocení Čech již v době předhistorické a takovou úroveň kultury a právního zřízení, které jsou pro historika nepřijatelné
 • nejzávažnější byly námitky jazykové – jazyk Rukopisů neodpovídá plně češtině starých památek, shoduje se však s názory na vývoj češtiny, jak si je vytvořila obrozenecká generace

Rukopisy patří k příznačným projevům své doby, která měla obdiv pro nejstarší památky, posílily národní vědomí a znamenaly i velký inspirační podnět pro literární tvorbu (vliv na Máchu, Zeyera), výtvarné umění (Mánes, Aleš, Myslbek) i umění hudební (Smetana)

DIVADLO
 • pro dramatickou tvorbu tohoto období jsou příznačné látky z minulosti a žánrové veselohry ze současnosti

Václav Kliment Klicpera (1792 – 1859)

 • hry rytířské a historické, zpracovával motivy pohádkové i hry ze současnosti
 • pomocí postav dovedl vyvolat napětí mezi atmosférou hry a skutečností
 • Divotvorný klobouk (1820), Rohovín čtverrohý (1825), Každý něco pro vlast (1829), většinou vítězí mladí lidé se svým vtipem a morální převahou
 • historické hry jsou většinou volným zpracováním kronikářských látek: Blaník, Jan za chrta dán, Božena, Soběslav, kníže selské
 • významný je také jeho podíl na vývoji české prózy
 • v nejstarších historických povídkách např. Točník, jehož hrdinou je Václav IV. projevuje se dobový preromantický vkus citlivými přírodními popisy i značně kultivovaným jazykem

Jan Nepumuk Štěpánek (1783 – 1844)

 • Své komedie situuje zpravidla na český venkov nebo do menšího města
 • dějové schéma se zpravidla opakuje: lásce mladé dvojce se staví do cesty sok, který se snaží získat dívku podvodem, vyhrožováním nebo nátlakem na její rodiče
 • veselohra Čech a Němec
 • píše i historické hry: Obležení Prahy od Švédů, Břetislav I.

 

Poezie písmácká

František Jan Vavák (174I-1816) – milčický rychtář

Dílo: Knihy pamětní – zprávy o událostech z let 1770- 1816

Smlouvy neb chvalitebné řeči svatební – lidová slovesná tradice, obsahuje svatební písně, Vavák se tu cítí jako prostý člen lidového kolektivu, který zapisuje jednu z variant obřadního zpěvu svatebního

Píseň historická o zkáze, těžkostech a trestech roboty z roku 1789 – komentuje časové události.

 • Vavák tu přijímá zpravodajský tón písní jarmarečních, jejich šíři a rozvleklost
 • vystupuje jako poučený znalec a komentátor předváděných událostí, ale neváhá vyslovit i své stanovisko k jejich významu
 • nejvýznamnější obsáhlá veršovaná skladba napsaná ke dni zrušení roboty Josefovým patentem berním a urbariálním
 • obsáhlá skladba (čítá v Knihách pamětních 1284 veršů, v definitivním textu ve Vavákově rukopisném sborníku Sbor písní 1338 veršů) nejen vyslovit radost ze zrušení roboty a dík Josefu II., ale chtěl robotu předvést také jako historický jev v celé šíři jejích forem i v celém dosahu její hrůzy

Když jsme tu robotu měli,

nikdy nebyl pokoj,

vždycky jsme vojnu trpěli,

ve dne v noci rozbroj,

ustavičně jsme hynuli,

dnové nám těžce minuli.

 • smysl pro reálné vidění i pro zevšeobecnění životních zkušeností, aniž ji chybí i jistý patos vyvěrající z kolektivního zážitku celé selské třídy
 • Vavák neváhá vystupovat jako mluvčí sedláků, je hrdý na svou příslušnost k stavu selskému. Napsal v jiném veršování z roku I786:
 • aktivní podpora všeho úsilí o upevnění postavení českého jazyka a české literatury
 • neznamená to však, že by se Vavákovi podařilo vymanit se z představ feudálních. Jeho vypjaté katolictví jej strhávalo zpravidla na reakční pozice, dávalo jeho vlastenectví stále ještě starý protireformační charakter (vlastenec : katolík) a činilo z něho povolný nástroj pro vyslovení všech konzervativních předsudků, bránicích přijímat jak josefínské reformy (s výjimkou zrušení nevolnictví a roboty), tak vymoženosti francouzské revoluce.